Vitajte v PLAZE!

Tieto Podmienky používania služby („Podmienky“) upravujú vaše práva a povinnosti týkajúce sa používania MA Plaze („Softvér“) a služieb (oba výrazy ďalej spoločne len ako „Služba“) na internete alebo v mobilných zariadeniach. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tieto Podmienky.

Používaním Služby vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami;

Zásady ochrany osobných údajov  („Zásady ochrany osobných údajov”);

ktoré predstavujú neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok.

Služby môžete používať na základe vášho súhlasu s podmienkami, požiadavkami a oznámeniami, ktoré sú uvedené nižšie (súhrnne ďalej lej „zmluva“). Prístupom k službám alebo ich využívaním súhlasíte s tým, že sa na vás vzťahujú ustanovenia tejto zmluvy a potvrdzujete, že ste si prečítali príslušné podmienky a porozumeli im.

Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami alebo s niektorou ich časťou, potom máte zakázané používať Službu a musíte sa vzdať používania Služby.

 

ČO JE SLUŽBA

Služba umožňuje používateľom zistiť aktuálnu situáciu na rôznych miestach a inštitúciách, napríklad obsadenosť v reštaurácii, čakacia doba na úrade a pod. Umožňuje používateľom aktualizovať informácie tak, aby odrážali aktuálny stav, či udalosti na konkrétnych miestach. Používatelia môžu tiež vytvárať akcie, udalosti. Umožňuje tiež používateľom komunikovať medzi sebou a vymieňať si informácie a skúsenosti. Služba je poskytovaná hlavne prostredníctvom Softvéru.

Prevádzkovateľom je spoločnosť E-P Rail Slovakia s.r.o.

Informácie poskytované Službou pochádzajú od iných používateľov Služby. Takéto informácie sú skutočne premenlivé a môžu byť nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky na správnosť alebo spoľahlivosť takýchto informácií.

Prevádzkovateľ vám umožňuje používať Službu bez ohľadu na to, či si zvolíte vytvorenie používateľského účtu. Ak sa rozhodnete používať Službu bez vytvorenia používateľského účtu, môžete tak urobiť preskočením fázy nastavenia používateľského účtu počas procesu inštalácie aplikácie. Upozorňujeme, že ak chcete získať prístup k niektorým funkciám Služby, musíte si vytvoriť používateľský účet.

Za účelom používania Služby sa vyžaduje pripojenie k internetu a akékoľvek súvisiace poplatky (napr. náklady na mobilné údaje), ktoré vznikli pri používaní Služby, sú výhradne na vaše náklady. Na odosielanie a prijímanie aktualizácií v reálnom čase do a zo Služby je potrebné online pripojenie (napr. Wi-Fi, 3G, 4G) medzi vaším mobilným zariadením a internetom. Náklady na takéto pripojenie sú také, aké sú stanovené v zmluve medzi vami a vaším poskytovateľom komunikačných služieb (napríklad vašou spoločnosťou mobilných telefónnych služieb) a podľa platných platobných podmienok.

Ochrana osobných údajov. Vaše súkromie je pre nás dôležité. Počas používania Služby nám svoje osobné informácie môžete poskytnúť vy, alebo ich môže získať prevádzkovateľ, ako je uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov. V Zásadách ochrany osobných údajov sú vysvetlené naše postupy týkajúce sa používania vašich osobných údajov a žiadame vás, aby ste tieto Zásady ochrany osobných údajov pozorne prečítali. Prijatím týchto Podmienok týmto potvrdzujete a súhlasíte so zberom, uchovávaním a používaním vašich osobných informácií prevádzkovateľom, podľa tejto časti, Zásad ochrany osobných údajov a platných zákonov a predpisov.

 

LICENCIA

MA Plaze. Prevádzkovateľ vám týmto poskytuje bezplatnú, nevýhradnú, časovo obmedzenú, neprenosnú, odvolateľnú licenciu, ktorú nie je možné ďalej poskytovať ako sublicenciu, na používanie Služby (vrátane Softvéru) pre nekomerčné účely, a to na základe týchto Podmienok.

Bezplatná verzia Softvéru. Vo vzťahu k mobilným telefónom využívajúcim bezplatnú verziu Softvéru je Softvér voľne prístupným softvérom. Upozorňujeme, že tento odsek sa nevzťahuje na Službu, jej databázu, ochranné známky, dizajn máp Služby a hlasové súbory integrované do Softvéru alebo na iné práva duševného vlastníctva – to všetko nie je voľne prístupný softvér.

 

POUŽÍVANIE SLUŽBY

Váš vek. Služba je určená pre používateľov, ktorí dovŕšili vek 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, nesmiete si Službu stiahnuť ani ju používať. Účty používateľov mladších ako 16 rokov budú zrušené a odstránené prevádzkovateľom po prijatí oznámenia.

Službu môžete používať výhradne na súkromné​​a osobné účely. Službu nesmiete používať na komerčné účely. Nesmiete, napríklad: (i) ponúkať tretím stranám vlastnú službu, ktorá používa túto Službu; (ii) ďalej predávať Službu; (iii) ponúkať Službu do prenájmu; alebo (iv) ponúkať Službu verejnosti prostredníctvom komunikácie alebo ju integrovať do vlastnej služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Pre vysvetlenie sú uvedené príklady iba pre ilustračné účely; nepredstavujú kompletný zoznam zakázaných činností týkajúcich sa Služby.

Nesmiete kopírovať, vytlačiť, ukladať ani inak používať údaje z Webovej stránky alebo z databázy Služby. Tento odsek neobmedzuje používanie databázy v rámci Softvéru a na účely súkromného a osobného používania Služby.

Dáta POI pochádzajú z riešenia OpenStreetMaps.

Pri používaní Služby alebo Webovej stránky sa nesmiete zapájať do činností ako sú scraping, data mining, harvesting, screen scraping, data aggregating a indexing. Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadneho robota, spidera, scrapera alebo iné automatizované prostriedky na prístup k tejto Webovej stránke alebo k Službe na akýkoľvek účel bez výslovného predchádzajúceho písomného povolenia prevadzkovateľa.

Softvér nesmie byť použitý žiadnym spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený týmito Podmienkami.

 

OBMEDZENIA POUŽITIA

Existujú určité typy správania, ktoré sú v Službe prísne zakázané. Prečítajte si pozorne nasledujúce obmedzenia. Nedodržanie nižšie uvedených ustanovení môže viesť (podľa vlastného uváženia prevádzkovateľa) k ukončeniu vášho prístupu k Službe a môže vás tiež vystaviť občianskoprávnej a/alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

Nesmiete, či už sami alebo prostredníctvom iných prostriedkov alebo inej osoby:

(i) kopírovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozkladať akúkoľvek časť Obsahu zahrnutú v Službe a/alebo na Webovej stránke alebo akýmkoľvek spôsobom alebo ich verejne zobrazovať, prezentovať alebo distribuovať;

(ii) používať Obsah na akejkoľvek inej webovej stránke alebo v počítačovom prostredí v sieti na akýkoľvek účel alebo replikovať alebo kopírovať Obsah bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa;

(iii) vytvoriť prehliadač alebo hraničné prostredie okolo Obsahu (napr. žiadne frames alebo hotlinking);

(iv) zasahovať alebo porušovať právo tretej strany alebo iného používateľa na súkromie alebo iné práva vrátane autorských práv a iných práv duševného vlastníctva iných osôb, alebo zbierať alebo zhromažďovať osobné informácie o návštevníkoch alebo používateľoch Služby a/alebo Webovej stránky bez ich výslovného súhlasu, vrátane použitia akéhokoľvek robota, spidera, webového vyhľadávania alebo aplikácie na vyhľadávanie, alebo iného manuálneho alebo automatického zariadenia alebo procesu na vyhľadávanie, indexovanie alebo získavanie údajov;

(v) hanobiť, zneužívať, obťažovať, prenasledovať (stalking), ohrozovať alebo inak porušovať zákonné práva iných, vrátane autorských práv iných osôb a iných práv duševného vlastníctva;

(vi) prenášať alebo inak sprístupňovať v súvislosti so Službou a/alebo Webovou stránkou akýkoľvek vírus, červa, trójskeho koňa, časovanú bombu, webovú poruchu (web bug), spyware alebo akýkoľvek iný počítačový kód, súbor alebo program, ktorý môže alebo má poškodiť alebo zmocniť sa prevádzky akéhokoľvek hardvéru, softvéru alebo telekomunikačného zariadenia, alebo akýkoľvek iný skutočne alebo potenciálne škodlivý, rušivý alebo invazívny kód alebo komponent;

(vii) zasahovať alebo narušiť prevádzku Služby a/alebo Webovej stránky alebo serverov alebo sietí, ktoré sú hostiteľmi Služby a/alebo Webovej stránky alebo sprístupňujú Službu a/alebo Webovú stránku, alebo porušovať akékoľvek požiadavky, postupy, zásady alebo predpisy takýchto serverov alebo sietí;

(viii) predať, poskytnúť licenciu alebo využívať na akékoľvek komerčné účely používanie alebo prístup k Obsahu a/alebo k Službe a/alebo k Webovej stránke;

(ix) zrkadliť alebo prezentovať v rámoch akúkoľvek časť Služby a/alebo Webovej stránky bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa;

(x) vytvoriť databázu prostredníctvom systematického sťahovania a ukladania celého alebo akéhokoľvek Obsahu zo Služby a/alebo Webovej stránky; s výnimkou všetkých upravených / obohatených dát pochádzajúcich z OpenStreetMaps, ktoré sú verejne k stiahnutiu 

(xi) odovzdať akékoľvek údaje vygenerované Službou a/alebo Webovou stránkou bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa;

(xii) preniesť alebo odovzdať tretej osobe svoje heslo k účtom Služby, a to ani dočasne;

(xiii) používať Službu a/alebo Webovú stránku na akýkoľvek nezákonný, nemorálny alebo neoprávnený účel;

(xiv) používať Webovú stránku, Službu alebo Obsah na iné než osobné alebo na komerčné účely bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa; alebo

(xv) porušovať niektorú z týchto Podmienok.

 

UKONČENIE POUŽÍVANIA SLUŽBY

Môžete ukončiť používanie Služby kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Nie ste povinný informovať prevádzkovateľa o dôvode ukončenia používanej služby. Ak by ste však chceli, aby prevádzkovateľ vymazal váš účet a vaše osobné údaje obsiahnuté na účte, je možné tak urobiť výhradne len formou písomnej alebo elektronickej e-mailovej žiadosti smerom na poskytovateľa služby. Mobilná aplikácia aktuálne nemá žiadnu funkcionalitu, ktorou je možné žiadať o zrušenie resp. deaktivovanie používateľského účtu.  Po prijatí takejto žiadosti prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie na vymazanie takýchto informácií, avšak upozorňujeme, že informácie nemusia byť okamžite vymazané z našich záložných systémov. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ si ponecháva právo zablokovať váš prístup k Službe a prerušiť používanie Služby kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, ktorý bude považovať za vhodný, a to podľa vlastného uváženia.

 

OBSAH

Služba umožňuje všetkým používateľom Softvéru poskytovať a odosielať informácie a obsah ostatným používateľom (ďalej len „Obsah“). Obsah je oddelený od sponzorovaných reklám tretích osôb, ktoré sa môžu zobrazovať v Službe. Obsah môže zahŕňať, napríklad, aktualizácie máp a informácie o miestach, hodnotenia miest, atď. Preberáte výhradnú zodpovednosť za akýkoľvek Obsah, ktorý zverejníte, a ste zodpovedný za dôsledky zverejnenia Obsahu.

 

ZAKÁZANÉ PRÍSPEVKY

Je zakázané posielať Obsah komerčnej povahy (vrátane reklamy), pokiaľ sa takéto príspevky nevzťahujú na prevádzkovateľa alebo Službu, a takýto Obsah je presne v súlade s týmito Podmienkami.

Keď pošlete Obsah, ktorý má byť publikovaný v rámci Služby, musíte sa uistiť, že je v súlade so zákonom. Nesmiete, napríklad, odoslať Obsah, ktorý:

  • znevažuje alebo porušuje vlastnícke práva iných osôb, vrátane, ale nie výlučne, autorských práv a ochranných známok; predstavuje riziko pre bezpečnosť alebo zdravie osôb,
  • identifikuje iné osoby bez toho, aby bol získaný výslovný písomný súhlas takejto osoby na zverejnenie jej osobných údajov;
  • informácie, ktoré sa týkajú neplnoletých osôb a identifikujú neplnoleté osoby alebo ich osobné údaje vrátane ich celého mena, veku, adresy alebo kontaktných informácií;
  • je nezákonný, urážlivý, hanlivý alebo narušuje súkromie iných osôb; je obťažujúci, pohoršujúci, vyhrážajúci sa alebo vulgárny; alebo je takto charakterizovaný; alebo ktorý
  • podnecuje k rasizmu alebo nezákonne diskriminuje na základe rasy, pôvodu, etnického pôvodu, národnosti, náboženstva, pohlavia, povolania, sexuálnej orientácie, choroby, telesného alebo duševného postihnutia, presvedčenia, politického názoru alebo spoločensko-ekonomickej triedy;
  • podnecuje ku kriminálneho správaniu alebo konaniu, ktoré by podľa akéhokoľvek zákona predstavovalo trestný čin, alebo by mohlo viesť k občianskoprávnej zodpovednosti alebo k inému súdnemu konaniu;
  • propaguje pyramídové schémy, reťazové listy alebo rušivé obchodné správy alebo reklamy, alebo čokoľvek iné zakázané zákonom alebo podľa týchto Podmienok;
  • nepravdivo uvádza alebo naznačuje, že tento Obsah sponzoruje alebo podporuje prevádzkovateľ.

Vyššie uvedené príklady nezákonného Obsahu sú uvedené výlučne na ilustračné účely a nepredstavujú kompletný zoznam zakázaného Obsahu.

Prevádzkovateľ môže odmietnuť publikovať alebo okamžite odstrániť akýkoľvek Obsah, ktorý odošlete, ak ste vy alebo Obsah porušili tieto Podmienky, alebo ak ste sa podieľali na konaní alebo opomenutí, ktoré sú škodlivé alebo môžu byť škodlivé pre Službu, jej používateľov, prevádzkovateľa alebo akýchkoľvek jeho zástupcov alebo pridružené spoločnosti. V takýchto prípadoch môže prevádzkovateľ tiež zrušiť váš prístup k Službe alebo zabrániť vám zverejňovať ďalší Obsah v rámci Služby.

 

PRÁVA K OBSAHU

Keď odošlete Obsah na zverejnenie v rámci Služby, vyhlasujete a garantujete, že vlastníte všetky práva duševného vlastníctva k Obsahu; že ste oprávnený publikovať Obsah a povoliť prevádzkovateľovi zverejniť Obsah a využívať všetky práva duševného vlastníctva k Obsahu a v Obsahu. Prevádzkovateľ nezíska žiadne vlastnícke práva k Obsahu, ktorý odošlete. Poskytnutím Obsahu prevádzkovateľovi však týmto udeľujete prevádzkovateľovi a používateľom Služby neodvolateľnú, celosvetovú, trvalú, nevýhradnú, nespoplatnenú a prevoditeľnú licenciu, ktorú je možné ďalej poskytovať ako sublicenciu, na používanie, kopírovanie, distribuovanie, vyhotovovanie odvodených diel, zobrazovanie na verejnosti a na verejnú prezentáciu Obsahu. Licencia udelená prevádzkovateľovi na Obsah, ktorý odošlete, nie je obmedzená na osobné použitie, ale vzťahuje sa aj na akékoľvek  komerčné použitie Obsahu, podľa vlastného uváženia prevádzkovateľa. Ostatní používatelia však môžu používať váš Obsah iba na nekomerčné účely.

 

KONTROLA OBSAHU

Prevádzkovateľ môže preskúmať Obsah pred jeho zverejnením alebo po ňom, zabrániť zverejneniu nevhodného alebo inak neprimeraného alebo chybného Obsahu, alebo odstrániť takýto Obsah po jeho zverejnení. Prevádzkovateľ zvyčajne nevyužíva svoje právo na monitorovanie Obsahu, a robí tak len v ojedinelých prípadoch.

Prevádzkovateľ si ponecháva výlučné právo na určenie toho, ktorý Obsah bude zverejnený, na určenie doby trvania jeho zverejnenia, jeho umiestnenia, ako a kedy sa objaví v Službe, určenie jeho dizajnu a akýchkoľvek iných vecí súvisiacich s publikovaním Obsahu v rámci Služby. Prevádzkovateľ nezaručuje, že celý Obsah bude publikovaný, vo všeobecnosti alebo na akýkoľvek obmedzený čas.

Obsah poskytovaný používateľmi na zverejnenie neodráža názory prevádzkovateľa. Zverejnenie Obsahu nezaručuje jeho platnosť, spoľahlivosť, presnosť, zákonnosť alebo aktuálnosť.

 

AUTORSKÉ PRÁVO

Všetky práva duševného vlastníctva k Webovej stránke, Službe a jej databáze, vrátane autorských práv, ochranných známok, priemyselných vzorov, patentov a obchodných tajomstiev – sú výhradným vlastníctvom spoločnosti E-P Rail Slovakia s.r.o.  a nesmiete ich používať na žiadny účel, ktorý nie je výslovne povolený v týchto Podmienkach, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti E-P Rail Slovakia s.r.o.   

 

KONTROLA VÝVOZU

Vyhlasujete a garantujete, že: (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú je uvalené embargo vlády USA, alebo ktorá bola označená vládou USA ako krajina „podporujúca terorizmus“; a (ii) nie ste uvedený v žiadnom zozname vlády USA ako zakázaná alebo obmedzená strana.

 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKA

PREVADZKOVATEL poskytuje službu a v nej obsiahnutý obsah na použitie „TAK AKO stoja a ležia“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“. NIE JE MOŽNÉ ich PRISPÔSOBIŤ, aby spĺňali POTREBY KAŽDÉHO POUŽÍVATEĽA. TÝMTO sa zriekame všetkých záruk a prehlásení, VYJADRENÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, v súvislosti so Službou, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek ZÁRUK PREDAJNOSTI a vhodnosti NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNOSTÍ, KVALITY, NEPORUŠENIA PRÁV, názvov, KOMPATIBILITY, BEZPEČNOSTI ALEBO PRESNOSTI.

Okrem toho a bez odchýlenia sa od vyššie uvedeného odseku sa prevádzkovateľ vzdáva akýchkoľvek záruk týkajúcich sa presnosti máp, Obsahu či hodnotení, ktoré sú prezentované alebo zobrazené Službou alebo v Službe. Napríklad, môže byť zverejnená informácia, že podnik je preplnený, avšak v skutočnosti tam bude voľné miesto. Používatelia môžu odoslať chybný alebo nepresný Obsah alebo správy. Takéto chyby a opomenutia sú typické pre akúkoľvek službu fungujúcu na báze komunity, kde používatelia posielajú príspevky a poskytujú informácie.

Súhlasíte a beriete na vedomie, že nesiete plnú, výhradnú a výlučnú zodpovednosť za používanie a spoliehanie sa na Službu a ďalej súhlasíte a beriete na vedomie, že používanie alebo spoliehanie sa na Službu z vašej strany sa uskutočňuje výhradne na vlastné riziko. Ďalej potvrdzujete, že je vašou zodpovednosťou dodržiavať všetky platné zákony počas používania Služby.

Prevádzkovateľ vyvíja úsilie, aby vám poskytoval vysoko kvalitné a uspokojivé služby. Nezaručujeme však, že Služba bude fungovať bez prerušenia alebo bezchybne, alebo že bude vždy dostupná, alebo že nebude obsahovať škodlivé komponenty, alebo bude bezpečná, chránená pred neoprávneným prístupom k počítačom prevádzkovateľa a odolná voči poškodeniu, bezchybne fungujúca a bez akýchkoľvek zlyhaní a porúch vrátane, ale nie výhradne, porúch hardvéru, zlyhaní softvéru a porúch komunikácie Softvéru, ktoré vznikli buď u prevádzkovateľa alebo u akéhokoľvek poskytovateľa.

Spoločnosť E-P Rail Slovakia s.r.o. vrátane jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov, spoločníkov, zamestnancov, subdodávateľov a zástupcov nebudú zodpovední za žiadne pRiame, nepriame, náhodné alebo následné škody ani za iné škody a straty (vrátane ušlého zisku a straty dát), náklady, výdavky a platby, či už na základe mimozmluvnej zodpovednosti, zmluvnej alebo akejkoľvek inej formy zodpovednosti, vyplývajúce alebo vzniknuté v súvislosti s používaním alebo s nemožnosťou používať službu alebo s akýmkoľvek zlyhaním, chybou alebo poruchou funkcie služby, alebo s akýmkoľvek pochybením alebo chybou na stRane našich zamestnancov alebo kohokoľvek, kto koná v ich mene, alebo z dôvodu vášho spoliehania sa na obsah služieb, vrátane, bez obmedzenia, obsahu pochádzajúceho od tretích strán, alebo v súvislosti s akoukoľvek komunikáciou so službou alebo s ostatnými používateľmi v rámci alebo prostredníctvom služby, alebo s akýmkoľvek zamietnutím alebo zrušením vášho účtu používateľa, alebo so zachovaním, vymazaním, poskytnutím a akýkoľvek iným použitím alebo stratou svojho obsahu v službe. V každom prípade budú vaše právne prostriedky obmedzené na nápravu týchto nedostatkov alebo porúch, na základe príslušných okolností.

 

ODKAZY A KOMERČNÉ INFORMÁCIE V SOFTVÉRI

Služba môže obsahovať komerčné informácie alebo reklamy. Reklamy sa môžu z času na čas objavovať alebo zobrazovať na mapách Služby. Prevádzkovateľ môže začleniť Reklamy do Služby, ale častejšie sú zdrojom týchto Reklám tretie strany a prevádzkovateľ nemôže a nezaručuje spoľahlivosť alebo presnosť Reklám tretej strany. Prevádzkovateľ nepodporuje obsah tretích strán. Okrem toho bez obmedzenia predchádzajúcej vety, prevádzkovateľ nebude zodpovedná za žiadnu formu zodpovednosti vyplývajúcej z toho, že ste sa spoliehali na používanie obsahu Reklám začlenených do Služby alebo v súvislosti s nimi.

Zdôrazňujeme, že reklama komerčného obsahu zo strany prevádzkovateľa nepredstavuje odporúčanie ani lákanie na obstaranie si reklamovaného tovaru alebo služieb.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody, peňažné alebo iné, vyplývajúce z vášho používania alebo z vášho spoliehania sa na obsah tovaru alebo služieb, ku ktorým ste pristupovali prostredníctvom Reklám alebo iných odkazov v Softvéri.

 

OCHRANA SÚKROMIA

Prevádzkovateľ rešpektuje vaše súkromie počas používania Softvéru a Služby. Naše aktualizované zásady ochrany osobných údajov vzťahujúce sa na Softvér a Službu sú priamo dostupné v našich Zásadách ochrany osobných údajov a sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok. Vzhľadom na to, že Zásady ochrany osobných údajov podliehajú pravidelným aktualizáciám, odporúčame, aby ste si pravidelne prezerali aktualizácie týchto Zásad.

 

ÚPRAVY SLUŽBY A SOFTVÉRU

Prevádzkovateľ môže, či už čiastočne alebo v celom rozsahu a bez predchádzajúceho upozornenia, upraviť, prispôsobiť alebo zmeniť Softvér, funkcie služby, používateľské rozhranie a dizajn, rozsah a dostupnosť obsahu Služby a akéhokoľvek iného aspektu súvisiace so Službou. Nebudete mať voči prevádzkovateľovi žiadne nároky, reklamácie alebo žiadosti z dôvodu uplatnenia takýchto zmien alebo nedostatkov súvisiacich s takýmito zmenami.

 

ZRUŠENIE SLUŽBY

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek ukončiť poskytovanie Služby ako celok alebo jej časti, dočasne alebo natrvalo, podľa vlastného uváženia.

 

ZMENA TÝCHTO PODMIENOK

Prevádzkovateľ môže priebežne meniť tieto Podmienky. Ak dôjde k zásadným zmenám, oznámenie bude zverejnené na domovskej stránke Služby na Webovej stránke www.plaze.org . Vaše ďalšie používanie Služby po zmene Podmienok znamená váš súhlas s aktualizovanými Podmienkami. Ak nesúhlasíte s aktualizovanými Podmienkami alebo s akoukoľvek podmienkou v rámci nich, musíte prestať používať Softvér.

 

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

Tieto Podmienky, Softvér a Služba sa budú riadiť výlučne zákonmi Štátu Slovenská republika bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek konflikty právnych princípov. Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vyplývajúce súvisiace alebo súvisiace s týmito Podmienkami, so Softvérom a Službou budú podliehať výhradnej jurisdikcii príslušného súdu v Slovenskej republike.

 

POSTÚPENIE PRÁV

Nesmiete postúpiť ani previesť svoje práva na Službu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže postúpiť svoje práva na Službu tretej osobe na základe vlastného uváženia, a to za predpokladu, že tretia osoba prevezme záväzky prevádzkovateľa voči vám podľa týchto Podmienok.

 

ŽIADNY PRÁVNY VZŤAH

Tieto Podmienky používania služby a používanie Služby vrátane poskytovania Obsahu do Služby nie sú a nesmú byť vykladané tak, že vytvárajú vzťah, partnerstvo, spoločný podnik, vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, sprostredkovateľom alebo majiteľom a používateľom licencie akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme medzi zmluvnými stranami týchto Pravidiel. Používanie Služby je určené pre vašu zábavu a prospech a poskytovanie Služby pre vás (za predpokladu, že splníte tieto Podmienky) je jediným a dostatočným protiplnením, ktoré máte nárok dostať za akýkoľvek Obsah alebo iné príspevky, ktoré ste odovzdali do Služby MA Plaze, jej obsahu, máp a akýchkoľvek iných údajov.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Môžete nás kontaktovať ohľadom akejkoľvek otázky týkajúcej sa Služby emailom na adrese drozd@e-prail.sk  Vyvinieme všetko úsilie na okamžité vybavenie vašej požiadavky.

Posledná úprava 22.5.2019